Brukerbetingelser

Her finner du brukerbetingelser for DIN digital safe

Brukerbetingelser for Digital Safe - Sparebanken DIN

1. Generelt om brukeravtalen
Følgende generelle vilkår utgjør en bindende avtale ("Brukeravtalen") mellom kunden og Sparebanken DIN angående Sparebanken DIN Digital Safe levering av lagring via Internett ("Tjenesten"), inkludert programvare. Brukeravtalen er kun gyldig dersom kunden er en privatperson, er inngått av kunde som har fylt 18 år på avtaletidspunktet, og kunden er en juridisk person, eller inngått av en autorisert representant for den juridiske personen.

Kunder som inngår brukeravtalen som forbruker har to ukers angrerett etter angrerettloven § 2, ved bestilling av tjenesten og ved bestilling av tilleggstjenester eller oppgraderinger innenfor tjenestens omfang. I tilfelle kunden ønsker å benytte angrerett, må kunden kontakte Sparebanken DIN kundeservice for videre håndtering.

2. Tjenesten og dens omfang
Tjenesten består av tjenestene, systemene, informasjonen og produktene (inkludert Programvare) som fra tid til annen vises i beskrivelsen av tjenesten på Sparebanken DIN sin nettside www.sparebankendin.no/digtalsafe. Sparebanken DIN forplikter seg til, i henhold til brukeravtalen og på den måten som er beskrevet på Sparebanken DIN sin nettside.

Kunden er klar over og aksepterer at kundens bruk av tjenesten er avhengig av at kunden har tilgang til en Internett-tilkobling. Det er kundens ansvar å betale for og vedlikeholde slik Internett-tilkobling. Sparebanken DIN og dets ansatte har ikke selv direkte og umiddelbar tilgang til informasjonen lagret av kunden gjennom tjenesten og utøver ingen overvåking av informasjonen lagret av kunden.

Sparebanken DIN forplikter seg til å iverksette rimelige tiltak for å sikre at tjenesten er tilgjengelig over Internett hele døgnet. Sparebanken DIN forbeholder seg imidlertid retten til å iverksette tiltak som påvirker tilgjengeligheten av tjenesten dersom Sparebanken DIN anser det nødvendig av tekniske, vedlikeholdsmessige, driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker.

Sparebanken DIN skal om mulig informere kunden i god tid om planlagte avbrudd i tjenesten. Kunden er imidlertid innforstått med at hele eller deler av tjenesten kan bli stengt med umiddelbar virkning dersom Sparebanken DIN finner det nødvendig av for eksempel sikkerhetsmessige årsaker. Sparebanken DIN forbeholder seg retten til å endre, legge til eller fjerne funksjoner i tjenesten når som helst og ensidig endre, legge til og på annen måte justere vilkårene i denne brukeravtalen.

Sparebanken DIN skal informere kunden, via tjenesten, på Sparebanken DIN sin nettside eller via e-post til epostadressen oppgitt av kunden, om slike endringer i vilkårene i brukeravtalen. I tilfelle kunden ikke godtar en slik vesentlig endring av tjenesten eller vilkårene i brukeravtalen, skal kunden ha rett til å si opp brukeravtalen til umiddelbar oppsigelse innen tretti (30) dager etter at Sparebanken DIN har informert kunden om endringer. Kunder som ikke har sagt opp brukeravtalen senest tretti (30) dager etter at Sparebanken DIN informerte dem om endringene, skal anses å ha akseptert endringene.

Sparebanken DIN er ikke ansvarlig for forstyrrelser eller forvrengning av informasjonen som oppstår under Internett-overføring. Tjenesten gir ikke beskyttelse mot virus eller annen skadelig kode og kunden forstår at åpning av filer er på kundens eget ansvar.

Sparebanken DIN gir ingen garanti angående tjenestens tilgjengelighet, og tar heller ikke ansvar for at tjenesten er feilfri. Tjenesten kan inneholde funksjoner som tilbys via såkalte tredjepartsleverandører. Sparebanken DIN er ikke ansvarlig for disse funksjonene, men brukeren er ansvarlig for eventuelle spesifikke vilkår fra disse leverandørene. Hvis noen del av programvaren tilbys under en åpen kildekode-lisens, gjøres denne lisensen tilgjengelig for deg og bestemmelsene i denne lisensen kan uttrykkelig overstyre noen av vilkårene i denne avtalen.

3. Registrering og behandling av personopplysninger
Hver kunde har kun rett til å registrere én konto for tjenesten. Ved registrering skal kunden oppgi person- og adresseopplysninger som etterspørres i registreringsskjemaet, herunder f.eks. navn, personnummer eller organisasjonsnummer, postadresse og e-postadresse ("Registreringsdata") og holde Sparebanken DIN informert om eventuelle endringer i slike registreringsdata i løpet av kontraktsperioden. En kunde som er en juridisk person skal også gi opplysninger om kontaktperson(er) som skal ha tilgang til tjenesten på vegne av den juridiske personen. Dersom Kunden oppgir uriktige, ufullstendige eller utdaterte registreringsdata, har Sparebanken DIN rett til å si opp brukeravtalen med kunden med umiddelbar virkning og samtidig suspendere eller avslutte kundens tilgang til tjenesten.

Sparebanken DIN samler inn og behandler personopplysningene om kunden eller kundens kontaktpersoner spesifisert i registreringsskjemaet ("Personopplysninger") for å kunne levere og administrere tjenesten og ellers oppfylle sine forpliktelser i henhold til brukeravtalen. Kunden eller kundens kontaktpersoner har rett til innsyn i personopplysningene som Sparebanken DIN har registrert om dem og kan til enhver tid be om at Sparebanken DIN retter eller sletter uriktige eller ufullstendige personopplysninger. I tillegg kan kunden selv korrigere sine personopplysninger ved å logge inn på sin konto for tjenesten på Sparebanken DIN sin nettside. Ved å godkjenne denne brukeravtalen samtykker kunden til at Sparebanken DIN behandler personopplysningene i samsvar med det som er angitt i dette punkt 3. Sparebanken DIN har imidlertid rett til å utlevere kundeopplysninger til partnerne som sammen med Sparebanken DIN leverer produkter og/eller tjenester innenfor tjenestens omfang.

4. Kundens håndtering av tjenesten og informasjonen som lagres
Kunden er ansvarlig for og må bære alle kostnader for at kunden har tilgang til slikt utstyr som kreves for å få tilgang til og kunne bruke tjenesten til full kapasitet, inkludert men ikke begrenset til Internett-tilkobling og telefon, data, maskinvare og programvare utstyr.
Kunden er ene og alene ansvarlig for all informasjon som kunden legger inn, behandler eller administrerer ved bruk av tjenesten og for all informasjon som kunden lagrer på ToKeep sine servere («Innholdet) Kunden forplikter seg til å bruke tjenesten kun i samsvar med brukeravtalen og Sparebanken DIN sine instruksjoner fra tid til annen, kunden har ikke rett til å bruke tjenesten på en måte som kan overbelaste, forstyrre, skade, deaktivere eller svekke tjenesten eller bruke tjenesten på noen måte som kan føre til overføring, distribusjon eller opplasting av programmer eller materialer som inneholder ondsinnet kode, slik som virus, cancelbots, ormer, trojanske hester, spionprogrammer eller andre potensielt skadelige programmer, materialer eller informasjon.

Kunden forplikter seg til ikke å bruke tjenesten til å laste opp, legge ut, sende e-post eller på annen måte behandle eller videresende informasjon i strid med gjeldende lov (inkludert, men ikke begrenset til informasjon som kan anses å utgjøre hets mot en gruppe mennesker, barnepornografi lovbrudd, ærekrenkelse, fornærmelse, oppvigleri, ulovlig vold og/eller brudd på opphavsrett eller annen åndsverkslovgivning eller brudd på personopplysningsloven), eller som på annen måte kan oppfattes som truende, støtende, rasistisk, trakasserende, støtende, vulgær og/eller usømmelig eller som innebærer en invasjon av andres privatliv. Kunden forplikter seg også til ikke å bruke Sparebanken DIN sine varemerker eller varemerker på annen måte enn det som er uttrykkelig tillatt av Sparebanken DIN.

Kunden har ikke rett til å bruke informasjon i tjenesten eller plass på tjenesten sine servere til andre formål enn bruk av tjenesten i henhold til denne brukeravtalen. Kunden skal ikke for kommersielle formål reprodusere, duplisere, lage kopier av, selge, videreselge eller utnytte noen del av tjenesten, bruk av tjenesten eller tilgang til tjenesten uten først å ha avtalt skriftlig med Sparebanken DIN om dette. Kunden kan heller ikke bruke tjenesten som en del av automatiserte prosesser for andre programvare applikasjoner eller i forbindelse med masseutsendelse av informasjon eller som støtte for en offentlig tilgjengelig fildelingstjeneste. Ved å godta denne brukeravtalen, samtykker kunden i at Sparebanken DIN kan behandle og lagre registreringsdata og innholdet, samt avsløre registreringsdata eller innholdet i tilfelle Sparebanken DIN er pålagt å gjøre det ved lov: (a) oppfylle en forpliktelse under lov; (b) håndheve brukeravtalen; (c) svare på påstander om at innhold og/eller registreringsdata krenker rettighetene til tredjeparter eller på annen måte bryter loven; eller (d) beskytte interessene, rettighetene, eiendommen eller den personlige sikkerheten til Sparebanken DIN, dets brukere eller offentligheten. Kunden forstår at levering av tjenesten og lagring av innhold og registreringsdata kan innebære (a) overføring via forskjellige nettverk; og (b) modifikasjoner for å tilpasse og behandle innholdet i samsvar med tekniske krav for å koble til nettverk eller enheter.

5. Programvarelisens
Sparebanken DIN gir kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspennende og tilbakekall bar lisens til å installere og bruke programvare inkludert i tjenesten, inkludert relaterte medier og spesifikasjoner og bruksanvisninger for slik programvare (samlet kalt "programvaren"). Sparebanken DIN forbeholder seg retten til å endre og/eller erstatte programvaren i løpet av kontraktsperioden. Alle immaterielle rettigheter og andre rettigheter til programvaren eies av Sparebanken DIN eller dets lisensgivere. Kunden mottar ingen rettigheter av noe slag til programvaren utover det som er uttrykkelig angitt i denne brukeravtalen. Programvaren kan kun kopieres av kunden i den grad det er uttrykkelig tillatt av Sparebanken DIN skriftlig. Kunden kan ikke under noen omstendigheter helt eller delvis demontere, sette i nettverk, behandle, endre, dekompilere, kopiere, legge til eller lage avledede verk fra programvaren utover det som er uttrykkelig gitt i denne brukeravtalen. Kunden kan heller ikke tildele, leie ut, låne ut eller på annen måte gi hele eller deler av programvaren til tredjeparter utover det som er uttrykkelig angitt i denne brukeravtalen. I tillegg forplikter kunden seg til å sikre at ingen tredjepart har tillatelse til å undersøke programvaren uten Sparebanken DIN sitt skriftlige samtykke.

Ved oppsigelse av brukeravtalen må programvaren avinstalleres av kunden. Sparebanken DIN har rett til å samle inn opplysninger om kundens mobiltelefon, datamaskin, maskinvare, operativsystem, programmer etc. i forbindelse med feilmeldinger eller supportsaker vedrørende programvaren, samt rett til å innhente annen nødvendig informasjon som evt. nødvendig for å håndtere feilrapporten eller support saken. Kunden godtar herved at Sparebanken DIN kan samle inn informasjon som ovenfor. Sparebanken DIN har ikke rett til å bruke informasjon om kunden samlet inn som ovenfor til andre formål enn håndtering av feilmeldinger eller support saker. Sparebanken DIN forplikter seg til å behandle slik innsamlet informasjon konfidensielt. Sparebanken DIN gir ingen garanti av noe slag for at programvaren oppfyller kundens behov eller at programvaren kan brukes uten avbrudd eller feil.

6. Passord etc
Kunden er ansvarlig for å sørge for at brukeridentiteten(e) og passord(ene) kunden mottar for tjenesten oppbevares sikkert og utilgjengelig for tredjeparter. Kunden er ansvarlig for enhver uautorisert bruk av kundens brukeridentitet og passord til tjenesten inntil kunden har bedt om og Sparebanken DIN har blokkert visse brukeridentitetstilganger til tjenesten.

Sparebanken DIN har rett til å kontrollere bruken av tjenesten og kundens bruk av brukeridentiteter og passord i henhold til denne brukeravtalen selv eller ved å engasjere en ekstern konsulent med kunden.

7. Støtte for tjenesten
Støtte for tjenesten gis kun til bankens kunder som har inngått avtale om bruk av tjenesten.

8. Betalingsbetingelser
En kunde som har inngått avtale om bruk av tjenesten skal betale Sparebanken DIN i henhold til prisplanen som er særskilt avtalt mellom kunden og Sparebanken DIN og ellers i henhold til Sparebanken DIN sin prisliste for tjenesten som er publisert på Sparebanken DIN sin nettside til enhver tid. Betalingsforpliktelse for tjenesten oppstår når kunden oppretter en konto for versjonen av tjenesten hos Sparebanken DIN. Sparebanken DIN forbeholder seg retten til ensidig å endre prisene for tjenesten når som helst. Slike endringer skal gjelde for alle betalings perioder som begynner etter at Sparebanken DIN har publisert en ny prisliste på sin nettside eller på annen måte informert kunden om prisendringene. Alle gebyrer skal betales på forhånd med mindre annet er oppgitt.

I forbindelse med at kunden oppretter en konto for tjenesten hos Sparebanken DIN, blir kunden trukket et månedlig beløp ved bruk av Vipps som betaling. I tilfelle kunden ikke har dekning for betalingen, skal Sparebanken DIN ha rett til å suspendere tjenesten inntil kunden har foretatt full betaling. Dersom kunden ikke betaler, til tross for påminnelse fra Sparebanken DIN, skal Sparebanken DIN ha rett til umiddelbart å si opp kundens brukeravtale. Ved forsinket betaling har Sparebanken DIN også krav på erstatning for betalingspåminnelser, inkasso- og inkassokostnader, samt rett til forsinkelsesrenter etter loven. Betaling som er foretatt er bindende og refunderes ikke i forbindelse med oppsigelse av brukeravtalen eller ved nedgradering/deaktivering, uavhengig av årsaken til oppsigelsen av brukeravtalen eller når i tide slik oppsigelse skjer.

9. Personvern og datasikkerhet
Parten forplikter seg til ikke å røpe eller på annen måte gjøre tilgjengelig for tredjepart informasjon som parten har mottatt fra den annen part innenfor rammen av brukeravtalen.
Taushetsplikten gjelder ikke slike opplysninger som parten kan vise til er blitt kjent for parten på annen måte enn innenfor rammen av brukeravtalen eller som er alminnelig kjent. Taushetsplikten gjelder imidlertid ikke når en part etter lov er forpliktet til å utlevere opplysninger. Taushetsplikten gjelder også etter utløpet av brukeravtalen. Ved bruk av tjenesten skal kunden følge Sparebanken DIN sine til enhver tid gjeldende regelverk om datasikkerhet.

10. Krav på grunn av kundens bruk av tjenesten
Dersom det fremsettes et krav mot Sparebanken DIN eller det reises søksmål mot Sparebanken DIN på grunn av kundens bruk av tjenesten, forplikter kunden seg til å holde Sparebanken DIN skadesløs for alle skader påført Sparebanken DIN som følge av et slikt krav (inkludert men ikke begrenset til kostnader pga. forlik eller dom). Tilsagnet gjelder kun under forutsetning av at kunden innen rimelig tid gis skriftlig melding fra Sparebanken DIN etter at kravene er fremsatt eller at det er reist søksmål mot Sparebanken DIN, og at kunden har fått anledning til å godkjenne et eventuelt forlik eller lignende oppgave.

11. Ansvarsbegrensning
Sparebanken DIN skal ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte eller annen følgeskader på person eller eiendom, økonomisk tap eller tap av data som kan påvirke kunden eller tredjeparter på grunn av tjenesten eller kundens bruk av tjenesten. Sparebanken DIN skal ikke holdes ansvarlig for datainnbrudd eller mangel på data konfidensialitet i forbindelse med overføring av informasjon via Internett ved bruk av Tjenesten. Sparebanken DIN sitt ansvar skal være begrenset til ovennevnte med mindre det foreligger forsett. Sparebanken DIN sitt ansvar i henhold til brukeravtalen skal under alle omstendigheter alltid være begrenset til et beløp som tilsvarer det årlige gebyret kunden betaler for tjenesten i henhold til denne avtalen, dog maksimalt NOK 10 000. Krav som overstiger dette beløpet kan ikke gjøres gjeldende av kunden mot Sparebanken DIN. Denne begrensningen skal gjelde selv om andre garantier eller rettsmidler under denne brukeravtalen ikke oppfyller formålet.

12. Kontraktstid og oppsigelse
Denne brukeravtalen trer i kraft den dagen kunden melder seg på tjenesten gjennom registrering via Sparebanken DIN sin nettside og er gyldig inntil videre. Brukeravtalen kan sies opp av begge parter frem til utløpet av gjeldende betalings periode, forutsatt at oppsigelsen skjer senest tretti (30) dager før utløpet av betalings perioden. Dersom brukeravtalen ikke sies opp senest tretti (30) dager før utløpet av gjeldende betalings periode, forlenges brukeravtalen med en periode tilsvarende lengden på siste betalings periode med tretti (30) dagers varsel. Kunden kan si opp brukeravtalen via sin konto for tjenesten, alternativt ved å sende en skriftlig oppsigelse til Sparebanken DIN. Til slik skriftlig oppsigelse som ikke skjer via kundens konto for tjenesten, må kunden, i tilfelle kunden er en privatperson, legge ved kopi av gyldig ID-dokument og i tilfelle kunden er en juridisk person , legg ved en kopi av et gyldig registreringsbevis for den juridiske enheten personen. Ved oppsigelse av brukeravtalen har kunden tilgang til tjenesten for den gjenværende tiden som kunden allerede har betalt for. Det er kundens ansvar å selv tømme sin konto før kontraktsperioden for tjenesten utløper. Hvis dette ikke skjer, beholder Sparebanken DIN de resterende filene i to (2) måneder i tilfelle en reaktivering av kontoen blir aktuelt. Etter det har Sparebanken DIN rett til å slette de gjenværende filene. I tilfelle kunden ber om bistand fra Sparebanken DIN til overføring av informasjon, har Sparebanken DIN krav på kompensasjon i henhold til Sparebanken DIN sin til enhver tid gjeldende prisliste for konsulenttjenester for slik bistand. Sparebanken DIN forbeholder seg retten til umiddelbart å si opp brukeravtalen og/eller stenge hele eller deler av tjenesten (inkludert umiddelbart tømme lagringsplass) for kunder som bruker tjenesten i strid med denne brukeravtalen eller Sparebanken DIN sine instruksjoner, bruker tjenesten for lagring og/eller overføring av urimelig store datamengder eller for urimelig lange data økter sammenlignet med en gjennomsnittlig bruk av tjenesten, eller for en kunde som Sparebanken DIN ellers anser for å stå i fare for å alvorlig forstyrre bruken av Sparebanken DIN sitt system eller som tydeligvis er misbruker tjenesten. Sparebanken DIN har også rett til å si opp brukeravtalen med øyeblikkelig virkning dersom kunden blir slått konkurs, stanser sine betalinger, går i likvidasjon eller på annen måte kan anses som insolvent. Ved Sparebanken DIN sin oppsigelse av brukeravtalen på grunn av kundens kontraktsbrudd, forbeholder Sparebanken DIN seg retten til å kreve erstatning fra kunden for all skade Sparebanken DIN lider som følge av kontraktsbruddet.

13. Force majeure
En part er fritatt for straff for unnlatelse av å oppfylle en viss forpliktelse etter brukeravtalen dersom unnlatelsen er begrunnet i en omstendighet av den type som er angitt nedenfor («unnskyldende omstendighet») og omstendigheten hindrer, eller vesentlig vanskeliggjør rettidig oppfyllelse av denne, og part kunne ikke kontrollere omstendighetene. Slike formildende omstendigheter skal blant annet anses som handling eller unnlatelse fra en myndighet, nylig innført eller endret lovverk, konflikt på arbeidsmarkedet, blokade, lynnedslag, brann, flom, mangel på transport, varer eller energi, eller f.eks. feil eller forsinkelser ved levering av varer eller tjenester fra leverandøren på grunn av omstendighetene nevnt ovenfor samt feil i det offentlige data- eller telefonnettet.

14. Diverse
Denne brukeravtalen utgjør hele avtalen mellom partene angående kundens bruk av tjenesten. Med unntak av Sparebanken DIN sin rett til å endre, legge til og på annen måte justere vilkårene i denne brukeravtalen i henhold til paragraf 2 ovenfor, må eventuelle tillegg eller endringer i denne brukeravtalen være skriftlige og signert av begge parter.
Kunden skal ikke ha rett til å overdra sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til denne brukeravtalen uten Sparebanken DIN sitt skriftlige samtykke. Sparebanken DIN har rett til å overføre sine rettigheter eller forpliktelser under denne brukeravtalen i sin helhet.
Sparebanken DIN har rett til å engasjere en underleverandør for oppfyllelse av forpliktelser i henhold til denne brukeravtalen. Sparebanken DIN er ansvarlig for underleverandører så vel som for sine egne handlinger. Denne brukeravtalen skal brukes og tolkes i samsvar med norsk lov. Tvister på grunn av brukeravtalen eller disse generelle vilkårene skal avgjøres i en alminnelig domstol. Meldinger til kunden sendes til den e-postadressen kunden har angitt i brukeravtalen. Meldinger fra kunden til Sparebanken DIN kan sendes via overskriften «Kontakt» på Sparebanken DIN sin nettside. Meldinger skal anses å ha nådd Sparebanken DIN når Sparebanken DIN bekrefter mottak med en personlig referanse (ikke et autosvar).

Personvernerklæring

Om Sparebanken DIN
Sparebanken DIN, org.nr 937 891 512, Bøgata 69, 3800 Sparebanken DIN,
(«Sparebanken DIN", "vi" eller "oss") er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. En av Sparebanken DIN sine grunnverdier er at vi tar våre kunders personvern svært alvorlig og vi har stort fokus på at Sparebanken DIN sine løsninger og rutiner blant personalet skal være så sikre som mulig for å beskytte våre kunders informasjon. Dermed er det Sparebanken DIN sitt mål å overholde alle gjeldende lover og regler for beskyttelse av personopplysninger.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker, lagrer, avslører og beskytter dine personopplysninger. Personvernerklæringen forklarer også hvilke rettigheter du har i forhold til Sparebanken DIN angående behandlingen av dine personopplysninger.

Personvernerklæringen overholder alle gjeldende lover og forskrifter som eksisterer for å beskytte personvernet til privatpersoner, inkludert personopplysningsloven
(LOV-2018-06-15-38) Lov om elektronisk kommunikasjon (LOV-2021-06-18-131) og EUs databeskyttelsesforordning som samt eventuelle endringer i, tillegg til eller forskrifter som erstatter slike lover, forordninger, forskrifter og regler. Når du bruker Sparebanken DIN sine tjenester, samler Sparebanken DIN inn dine personopplysninger og behandler dem i samsvar med denne personvernerklæringen. Derfor er det viktig at du leser og forstår personvernreglene før du bruker Sparebanken DIN sine tjenester.

Hvilke personopplysninger behandles og til hvilket formål?
Vi i Sparebanken DIN skiller mellom informasjon knyttet til kontoen din og informasjonen du lagrer hos oss. Angående personopplysninger knyttet til kundekonto, som epostadresse, navn, adresse, telefonnummer mv. kundeservice og annet støttepersonell har tilgang til disse via administrasjonsgrensesnitt. Når det gjelder informasjon lagret av kunden, er det kun et fåtall individer som i sjeldne tilfeller og etter å ha bedt om tilgangsautorisasjon fra kunden (les mer om tilgangsautorisasjon), har rett til tilgang til kundens konto. Sparebanken DIN behandler personopplysninger oppgitt av kunden i forbindelse med tegning av et abonnement eller testing av tjenesten.

Personopplysningene behandles for at Sparebanken DIN skal kunne oppfylle inngåtte avtaler om levering av tjenester, for administrasjon og fakturering av disse, og for at Sparebanken DIN skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter norsk lov. I tillegg til behandling av personopplysninger for formålene angitt ovenfor, kan Sparebanken DIN bruke personopplysningene til å sende informasjon, nyhetsbrev og direkte markedsføring. Når det gjelder de to sistnevnte av disse, forutsettes det imidlertid at du har samtykket til behandlingen. Personopplysningene som Sparebanken DIN samler inn og behandler kan, avhengig av konteksten, inkludere: navn og kontaktinformasjon, inkludert adresse, mobilnummer og e-postadresse, personnummer, faktureringsinformasjon, betalings- og kredittkortnummer, samt annen informasjon som du oppgir i forbindelse med kjøp av tjenesten vår, brukernavn og passord for våre tjenester, kjøps-, betalings- og bestillingshistorikk, annen informasjon som er relevant for kundeundersøkelser, annonser eller tilbud, IP-adresse, og informasjon gitt i supportsaker.

Lovlig basis
I henhold til databeskyttelsesforordningen kreves det et rettslig grunnlag for all behandling av personopplysninger. Rettsgrunnlaget for hver behandling er angitt nedenfor.

Samtykke: Direkte markedsføring og utsendelse av nyhetsbrev.
Kontraktsutførelse: Levering, administrasjon og betaling av Sparebanken DIN sin tjeneste.

Lovplikt: Fakturabilag lagres i henhold til gjeldende regnskapsregler.
Oppbevaring Sparebanken DIN tar alle rimelige skritt for å sikre at dine personopplysninger behandles og lagres sikkert. Dine personopplysninger lagres aldri lenger enn det som er tillatt i henhold til gjeldende lov eller for å oppnå formålene angitt ovenfor. Dine personopplysninger behandles av oss i løpet av følgende tidsperioder.

Kunde: Som kunde hos Sparebanken DIN lagres dine personopplysninger til du sier opp tjenesten. Dette gjelder imidlertid ikke hvis vi trenger å lagre personopplysningene dine lenger på grunn av ett av punktene nedenfor.
Oppfyllelse av avtale: Personopplysninger (navn, personnummer, adresse, telefonnummer, e-post og betalingsopplysninger) oppgitt i forbindelse med bestilling av tjenesten lagres så lenge det er nødvendig for at Sparebanken DIN skal kunne oppfylle avtalen med du.
Lovplikt: Sparebanken DIN lagrer fakturadokumenter så lenge det kreves etter gjeldende regnskapsregler.

Samtykke: I tilfeller hvor vi behandler dine personopplysninger med støtte fra ditt
samtykke, lagrer vi kun dine personopplysninger så lenge vi har ditt samtykke til det, dersom vi ikke trenger å beholde dem på grunn av noen av punktene ovenfor. Når Sparebanken DIN ikke lenger har grunn til å behandle dine personopplysninger, for eksempel hvis du avslutter kontoen din, eller hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil dine personopplysninger bli slettet innen 60 dager. Denne tidsperioden på 60 dager for konto oppsigelser begynner å løpe fra den dagen kontoen utløper. I løpet av disse 60 dagene kan vi fortsatt sende deg informasjon, siden du kan aktivere kontoen din på nytt i løpet av denne tidsperioden. Hvis du ikke ønsker informasjon i løpet av denne tidsperioden, kontakt support for å bli glemt.

Utlevering av informasjon til annen part.
Beskyttelsen av dine personopplysninger er en viktig del av Sparebanken DIN sin
virksomhet og informasjonen du lagrer hos oss blir aldri avslørt til noen andre, med mindre du selv samtykker i dette eller hvis det skjer i samsvar med avsnittet nedenfor. For ytterligere å klargjøre dette, vil Sparebanken DIN under ingen omstendigheter selge, dele eller videreformidle informasjon med mindre det er påkrevd ved lov, eller som et direkte resultat av rettslige skritt. For at Sparebanken DIN skal kunne levere sine tjenester, kan dette imidlertid bety at kundedata deles med en annen part. I disse tilfellene tar Sparebanken DIN alltid den største forsiktighet. Partene som overføringen skjer til som en nødvendig del av Sparebanken DIN evne til å levere sine tjenester bistår Sparebanken DIN med følgende: Håndtering av fakturaer og kredittkort. Sende informasjonsmailer,
f.eks. nyhetsbrev. E-post sendt via tredjeparter sendes direkte av Sparebanken DIN.

Håndtering av annen informasjon
Med «andre opplysninger» menes opplysninger som ikke er knyttet til personer. Vi bruker slik informasjon på våre nettsider. Det kan for eksempel være tidspunktet nettsider ble besøkt, tilgangstider, nettleserversjon, operativsystem og annen informasjon som ikke er knyttet til en person. Med denne informasjonen kan Sparebanken DIN se hvordan tjenestene brukes, men ikke hva som er lagret. Dette kan f.eks. være type opplasting, hvilke menyer som brukes, hvilke tider appene kobler til osv. Med denne informasjonen kan vi forbedre tjenestene våre slik at våre kunder får en bedre brukeropplevelse.

Dine rettigheter
Du har rett til å be om gratis opplysninger én gang per kalenderår om hvilke
personopplysninger vi har registrert om deg og hvordan disse brukes. Hvis du ønsker slik informasjon, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.
Sparebanken DIN ønsker å sikre at dine personopplysninger er korrekte og oppdaterte. Derfor kan du endre dine personlige data når som helst ved å sende oss en e-post til support.ds@sparebankendin.no. Du kan når som helst be om at vi sletter personopplysninger om deg. Sparebanken DIN vil da slette de relevante
personopplysningene hvis de ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for. Sparebanken DIN vil også gjøre dette når du trekker tilbake ditt samtykke til behandlingen. Videre har du rett til å kreve at

Sparebanken DIN
begrenser sin behandling av personopplysningene i visse tilfeller, og du har rett til å protestere mot viss behandling av dine personopplysninger. I tillegg har du rett til å be om at Sparebanken DIN overfører dine personopplysninger til en annen personopplysningsansvarlig i elektronisk format. Som nevnt ovenfor behandles ikke dine personopplysninger til formål knyttet til f.eks. direkte markedsføring hvis du motsetter deg slik behandling. Du har rett til å tilbakekalle et gitt samtykke til behandling av personopplysninger når som helst. Slik tilbakekall kan begrenses til kun en del av behandlingen, for eksempel den som gjelder direkte markedsføring.

Tilbaketrekking av ditt samtykke påvirker ikke lovligheten av Sparebanken DIN sin behandling av personopplysningene før du har trukket tilbake samtykket ditt. Du kan sende inn en klage til det datatilsynet dersom du mener at Sparebanken DIN sin behandling av dine personopplysninger ikke er i samsvar med gjeldende lov.

Sikkerhet
Vi er opptatt av at dine personopplysninger behandles sikkert. For å forhindre uautorisert bruk eller eksponering av dine personopplysninger, bruker vi passende og rimelige fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak i forhold til mengden og sensitiviteten til personopplysninger, for å sikre et passende sikkerhetsnivå.

Informasjonskapsler
For å kunne levere våre tjenester med høyest mulig kvalitet, brukes informasjonskapsler og lignende teknologi på Sparebanken DIN sin nettside. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på den besøkenes datamaskin og som kan brukes til å følge med på hva den besøkende gjør på nettsiden. Informasjonskapslene kan ikke identifisere deg personlig, men kun nettleseren som er installert på datamaskinen din og som du bruker når du besøker det aktuelle nettstedet. Ulike informasjonskapsler er derfor på forskjellige
datamaskiner i tilfelle du bruker forskjellige datamaskiner for å nå våre nettsider.
Informasjonskapsler bærer ikke virus og kan ikke ødelegge annen informasjon som er lagret på datamaskinen din. Sparebanken DIN bruker informasjonskapsler for å gi statistikk om bruken av nettstedet eller tjenesten. Statistikken ses kun som tall og er ikke knyttet til personopplysninger. Informasjonskapsler kategoriseres vanligvis delvis ut fra deres opprinnelse, delvis basert på om de er lagret i nettleseren din eller ikke. Til å begynne med kan informasjonskapsler enten sendes til deg fra nettstedet du besøker (såkalt førstepartsinformasjonskapsel) eller fra en annen organisasjon som leverer tjenester til den aktuelle nettsiden, for eksempel et analyse- og statistikkselskap (såkalt tredjeparts- informasjonskapsel). Informasjonskapsler kan videre deles inn i øktinformasjonskapsler og permanente informasjonskapsler. En session-cookie sendes til datamaskinen din for at nettsidene skal fungere korrekt under ditt besøk og lagres ikke på datamaskinen din, men slettes og forsvinner når du lukker nettleseren. Funksjonen til en
session-cookie er for eksempel at den aktiveres når du går tilbake til en tidligere besøkt del av nettsiden og dermed letter navigeringen din på nettsiden. En permanent informasjonskapsel lagres derimot i nettleseren din og gjør dermed at en nettside kan gjenkjenne datamaskinens IP-adresse selv om du slår av datamaskinen eller logger ut mellom besøkene. Sparebanken DIN bruker både økt-informasjonskapsler og permanente informasjonskapsler på nettstedet. Begge typer informasjonskapsler er hovedsakelig nødvendige for funksjonaliteten til tjenestene våre, for å hjelpe oss med å forbedre leveringen av produkter og tjenester, for å gi deg ekstra funksjonalitet eller for å hjelpe oss med å målrette relevante og tilpassede annonser til deg. Sparebanken DIN bruker også tredjeparts informasjonskapsler fra Google Analytics for å undersøke hvordan informasjonen på selskapets nettside best kan tilpasses og utvikles. Informasjonskapselen lagres i 1 år. Deretter slettes den. Alle kan selv bestemme, direkte i nettleseren, om de vil godta informasjonskapsler eller ikke.

Endringer i personvernregler
Sparebanken DIN forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvern
erklæringen når som helst i den grad endringene er nødvendige for å avhjelpe forstyrrelser eller for å møte nye juridiske eller tekniske krav. Eventuelle endringer i denne personvern erklæringen vil bli varslet via tjenesten, på Sparebanken DIN sin nettside eller via e-post.
Dersom endringene gjelder slik personopplysningsbehandling som vi utfører basert på ditt samtykke, vil vi gi deg muligheten til å gi ditt samtykke på nytt.

Diverse
Alt materiale på www.sparebankendin.no er opphavsrettsbeskyttet av Sparebanken DIN med mindre annet er oppgitt. Andre merker og produkter nevnt på
www.sparebankendin.no er sannsynligvis opphavsrettsbeskyttet og varemerke beskyttet av deres respektive eiere.

Kontaktinformasjon
Sparebanken DIN er ansvarlig for personopplysninger og har følgende kontakt detaljer:
Sparebanken DIN, Bøgata 69, 3800 Bø i Telemark, firmapost@sparebankendin.no
Hvis du har spørsmål angående vår behandling av dine personopplysninger, forespørsler om retting og/eller sletting av personopplysninger eller angående andre forhold knyttet til dine personopplysninger, vennligst kontakt Sparebanken DIN ved å sende et brev eller epost til adressene oppført ovenfor.